Ve­ri­ kl: 1:00
Sta­ur ┌rk. Skřj. m/s Vindst. Hiti
ReykjavÝk 0,0 3 ANA -3,2░
Stykkishˇlmur 0,0 5 ANA -3,8░
BolungarvÝk 0,0 2 VSV -4,8░
Akureyri 0,0 2 S -5,8░
Raufarh÷fn 0,0 6 SV -5,1░
Egilsst.flugv. 0,0 4 SSA -6,1░
Dalatangi 0,1 1 V -2,2░
Keflav.flugv. 5 SA -3,1░

K÷nnun
Ţmsar upplřsingar

Um Lei­ ehf.

1. desember 2001 var stofnað í Bolungarvík einkahlutafélagið Leið. Félaginu er ætlað að beita sér fyrir framþróun í samgöngum á landi með því m.a. að annast fjármögnun og eftir atvikum gerð og rekstur vega og annarra samgöngumannvirkja (einkafjármögnun).


Í stjórn félagsins sitja:
Ásdís Leifsdóttir, 
Haraldur Líndal Haraldsson, 
Jónas Guðmundsson, formaður stjórnar. 

Varamaður Baldur Smári Einarsson, endurskoðandi í Bolungarvík ---------------------------------------------

Samþykktir fyrir Leið ehf.

1.gr.
Félagið er einkahlutafélag og er nafn þess Leið ehf. 

2. gr.
Heimilisfang félagsins er að Aðalstræti 21, Bolungarvík.

3. gr.
Tilgangur félagsins er að beita sér fyrir framþóun í samgöngum á landi með því m.a. að annast fjármögnun og eftir atvikum gerð og rekstur vega og annarra samgöngumannvirkja 
einkafjármögnun); svo og rekstur fasteigna, lánastarfsemi og skyldur rekstur.
Félaginu er heimilt að standa að stofnun og gerast eignaraðili að öðrum félögum og 
fyrirtækjum.

HLUTAFÉ OG REGLUR UM MEÐFERÐ HLUTABRÉFA

4. gr.
Hlutafé félagsins er kr. 501.000. Hver hlutur er að fjárhæð kr. 1 – ein króna – að nafnverði, eða margfeldi þeirrar fjárhæðar. Stjórn félagsins hefur heimild til að hækka hlutafé félagsins um allt að kr. 4.000.000 að nafnviðri og gildir sú heimild til 31. ágúst 2003.

5. gr.
Heimilt er að hækka hlutafé félagsins með ályktun hluthafafundar og þarf til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum. Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að öllum nýjum hlutum í sínum eigin flokkum í hlutfalli við skráða hlutafjáreign sína. Hlutahafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutafjár.

6. gr.
Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá samkvæmt lögum.

7. gr.
Engar hömlur eru lagðar á viðskipti með hluti félagsins.

8. gr.
Félagið má eigi veita lán út á hluti sína. Félaginu er heimilt að kaupa eigin hluti að því marki sem lög leyfa. Óheimilt er að neyta atkvæðisréttar fyrir þá hluti sem félagið á sjálft. 

9. gr.
Hluthafi ber ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í félaginu.

10. gr.
Engin sérréttindi fylgja hlutum í félaginu. 

11. gr.
Hluthafar þurfa ekki að sæta innlausn hluta sinna nema lög standi til annars.

STJÓRN FÉLAGSINS:

12. gr.
Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmætra hluthafafunda. 

13. gr.
Aðalfundur skal haldinn fyrir lok ágúst ár hvert. Aukafundi skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu hluthafa sem ráða a.m.k. einum tíunda hluta hlutafjár í félaginu. Skal krafan gerð skriflega, fundarefni tilgreint og fundur boðaður þá innan fjórtán daga. Ef stjórnin skirrist við að boða fund eftir móttöku slíkrar kröfu má leita atbeina hlutafélagaskrár samkvæmt gidlandi lögum um einkahlutafélög hverju sinni.

14. gr.
Félagsstjórn skal boða til hluthafafundar með tilkynningu til hvers hluthafa í ábyrgðarbréfi, símskeyti, með rafpósti, með SMS skilaboðum í síma, með tilkynningu á vefsíðu félagsins, með opinberri auglýsingu eða á annan jafnsannanlegan hátt. Aðalfund og aukafundi skal boða með minnst sjö daga fyrirvara. Fundarefnis skal getið í fundarboði. 
Hluthafafundur er lögmætur ef hann er löglega boðaður og hann sækja hluthafar eða 
umboðsmenn þeirra sem hafa yfir að ráða helmingi hlutafjár í félaginu að minnsta kosti. Verði fundur ólögmætur vegna annmarka að þessu leyti skal boðað til nýs fundar innan mánaðar með sjö daga fyrirvara og verður sá fundur lögmætur til að ræða þau mál sem ræða átti á fyrri fundinum ef hann sækja tveir hluthafar eða fleiri eða umboðsmenn þeirra enda ráði þeir yfir fimmtungi hlutafjár í félaginu hið minnsta. Heimilt er að halda hluthafafund annars staðar en á heimili félags.
Hluthafafundur kýs fundarstjóra og fundarritara. 

15. gr.
Eitt atkvæði fylgi hverri krónu í hlutafé. Hluthafar geta með skriflegu umboði veitt umboðsmönnum heimild til að sækja hluthafafund og fara með atkvæðisrétt sinn.
Á hluthafafundi ræður afl atkvæða nema öðruvísi sé fyrir mælt í landslögum eða samþykktum þessum. Samþykki allra hluthafa á löglega boðuðum hluthafafundi þarf til þess :

a. að skylda hluthafa til að leggja fram fé í félagsþarfir fram yfir skuldbindingar sínar, 
b. að takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sínum,
c. að breyta tilgangi félagsins að verulegu leyti eða
d. að breyta ákvæðum samþykktanna um hlutdeild manna í félaginu eða jafnrétti þeirra á milli.
Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins eða um sameiningu þess við önnur félög eða fyrirtæki má ekki taka til meðferðar á fundum þess nema þess hafi verið getið í fundarboði.

16. gr.
Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál:

1. Stjórn félagsins skal skýra frá hag félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári.
2. Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skulu lagðir fram ásamt athugasemdum endurskoðenda eða skoðunarmanna félagsins til samþykktar.
3. Stjórn félagsins skal kjörin og endurskoðendur eða skoðunarmenn.
4. Tekin skal ákvörðun um hvernig fara skal með hagnað eða tap og um arð og framlög í varasjóð.
5. Ákvörðun skal tekin um greiðslur til stjórnar- og skoðunarmanna fyrir störf þeirra á starfsárinu.
6. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

17. gr.
Fundargerðarbók skal haldin og í hana skráð það sem gerist á hluthafafundum. 

18. gr.
Stjórn félagsins skal skipuð þremur til fimm mönnum og einum til vara, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum þess milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja manni. Undirskriftir formanns stjórnar og eins stjórnarmanns 
að auki skuldbinda félagið ef stjórnin þess er skipuð þremur eða fjórum mönnum en ella 
undirskriftir formanns stjórnar og tveggja stjórnarmanna. Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnarmanna sækir fund. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Verði atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum. Halda skal fundargerð um stjórnarfund.

19. gr.
Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Formaður boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfundar. Sama rétt á framkvæmdastjóri.
Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

20. gr.
Stjórn félagsins ræður framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör hans. Hún veitir og 
prókúruumboð fyrir félagið. 
Framkvæmdastjóri hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins og kemur fram fyrir þess hönd í öllum málum sem varða venjulegan rekstur. Hann sér um reikningshald og ráðningu starfsliðs. Framkvæmdastjóra ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðendum eða skoðunarmönnum allar upplýsingar um rekstur félagsins sem þeir kunna að óska og veita ber samkvæmt lögum.

ENDURSKOÐUN OG REIKNINGSSKIL

21. gr.
Á aðalfundi félagsins skal kjósa einn eða fleiri löggilta endurskoðendur eða skoðunarmenn ásamt varamönnum. Skulu þeir rannsaka reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja niðurstöður sínar fyrir aðalfund. Endurskoðendur eða skoðunarmenn má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins.

22. gr.
Starfsár og reikningsár er almanaksárið. Stjórnin skal hafa lokið gerð ársreikninga og lagt fyrir endurskoðendur eða skoðunarmenn eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund. Ársreikningar félagsins skulu vera öllum aðgengilegir eftir að þeir hafa verið samþykktir á aðlfundi. 

UM BREYTINGAR Á SAMÞYKKTUM OG SLIT FÉLAGSINS:

23. gr.
Samþykktum þessum má breyta á lögmætum aðalfundi eða aukafundi með 2/3 hlutum 
greiddra atkvæða, svo og með samþykki hluthafa sem ráða yfir a.m.k. 2/3 hlutum af því hlutafé í félaginu sem farið er með atkvæði fyrir á fundinum, enda sé annað atkvæðamagn ekki áskilið í samþykktum eða landslögum, sbr. 68. gr. ehfl.

24. gr.
Með tillögur um slit og skipti á félaginu skal fara sem um breytingar á samþykktum þessum. 
Þarf atkvæði hluthafa sem ráða minnst 2/3 hlutum af heildarhlutafé félagsins til að ákvörðun um slit sé gild. Hluthafafundur, sem tekið hefur löglega ákvörðun um slit eða skipti félagsins, skal einnig ákveða ráðstöfun eigna og greiðslu skulda.

25. gr.
Þar sem ákvæði samþykkta þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið skal hlíta 
ákvæðum laga um einkahlutafélög, svo og öðrum lagaákvæðum er við geta átt.


Þannig samþykkt í Bolungarvík, 1. desember 2001.
KeflavÝk | Brottfarir
WW760 06:00 Frankfurt
WW720 06:00 Berlin Schoenefeld
WW442 06:00 Amsterdam
WW404 06:00 Paris CDG
WW810 06:20 London Gatwick
WW902 06:30 Copenhagen
WW698 07:00 Tel Aviv
FI532 07:20 Munich
FI520 07:30 Frankfurt
KeflavÝk | Komur
WW132 04:05 Miami Intl
WW252 04:25 Montreal
WW126 04:50 Boston
WW104 04:55 New York Newark
WW118 05:00 Baltimore Washington
WW214 04:50 Toronto
WW154 05:00 Chicago
WW148 04:50 Pittsburgh
FI688 06:10 Orlando
ReykjavÝk | F.═. | Brottfarir
ReykjavÝk | F.═. | Komur
ReykjavÝk | Ernir | Kom./Brottf.
Akureyri | F.═. | Komur / Brottfarir
Egilssta­ir | F.═. | Komur / Brottfarir
═safj÷r­ur | F.═. | Komur / Brottfarir
Vestma.eyjar | Ernir | Kom./Brott.
BÝldudalur | Ernir | Kom./Brott.
H˙savÝk | Ernir | Kom./Brott.
H÷fn | Ernir | Kom./Brott.
┴Štlunarfer­ir til og frß flugv÷llum
Almenningssamg÷ngur
BÝlfarsvefir
┴Štlunarfer­ir til og frß ferjust÷­um
Leigubifrei­ast÷­var
BensÝnver­
Eldsneytisverð
95 okt 
Lægsta verð190.90
Meðalverð203.08
Dísel 
Lægsta verð181.90
Meðalverð195.10
Sjá nánar á GSMBensín.is
 
Vefumsjˇn